REKLAMACIJE
NIKAL d.o.o. putnička agencija

 

UPUTE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Prigovor može podnijeti neposredno u poslovnici turističke agencije na adresi Nadinska ulica 11, Zagreb ili putem e-maila info@nikal.hr. Odgovor na zaprimljeni prigovor Agencija će ispostaviti u roku 15 dana od primitka istoga.

 

POSTUPAK U SVEZI S PRIGOVOROM

Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Organizatora u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, odnosno ako Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Organizatora i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Organizatora i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Organizatoru i/ili izvršitelju usluga.

Najkasnije 8 dana po povratku s puta Putnik predaje pisani prigovor na adresu Organizatora. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Organizator će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 14 dana od primitka prigovora.

Organizator može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Organizator ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije odnosno pokretanja sudskog ili kakvog drugog postupka te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije, u protivnom snosi troškove takvog postupka i odgovara Organizatoru za štetu.

 

PLATFORMA ZA ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

U skladu s uredbom Europske unije, svoj prigovor na online kupnju odnosno rješavanje potrošačkog spora za proizvode i usluge kupljene putem interneta, kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 9.1.2016.

U skladu s člankom 14. stavkom 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.

Elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova