OPĆI UVJETI POSLOVANJA
NIKAL d.o.o. putnička agencija

1.OPĆE ODREDBE
Opći uvjeti i upute turističkih paket aranžmana (dalje: Opći uvjeti) su sastavni dio programa turističkih paket aranžmana (dalje: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju turističkog putovanja (dalje: Ugovor) koji putnička agencija NIKAL d.o.o., Nadinska ulica 11, Zagreb, ID kod HR-AB-01-080761107 (dalje: Organizator) sklapa s putnikom, odnosno s ugovarateljem putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa Ugovor u korist treće osobe kao putnika (dalje: Putnik) Svi podaci i uvjeti u programu i u Općim uvjetima obvezuju Organizatora i Putnika, osim ako u Ugovoru nije drukčije određeno. Obavijesti koje Putnik usmeno dobije na prijavnom mjestu ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri nego obavijesti i informacije navedeni u samom programu putovanja.
 
2. SKLAPANJE UGOVORA
Osobe zainteresirane za sklapanje Ugovora, Organizatoru ili ovlaštenoj putničkoj agenciji posredniku dostavljaju prijave za aranžman, i to telefonom, faxom, e-mailom, poštom te putem interneta na web stranici Organizatora www.nikal.hr (dalje: putem sredstava daljinske komunikacije). Prilikom prijave, zainteresirane osobe dostavljaju Organizatoru ili ovlaštenoj putničkoj agenciji posredniku potrebne podatke u svrhu identifikacije i sklapanja Ugovora. Dostavljena prijava smatra se pozivom na dostavu ponude/potvrde rezervacije. Na temelju zaprimljene prijave, Organizator će Putniku dostaviti ponudu/potvrdu rezervacije za sklapanje Ugovora, koji se smatra sklopljenim i obostrano obvezujućim nakon što su ga potpisale obje ugovorne stranke ili nakon što su na drugi način nedvojbeno izrazile svoju suglasnost za sklapanje Ugovora. Smatra se da je Putnik izrazio pristanak na sklapanje Ugovora, ako je nakon dostavljene ponude kao potvrdu rezervacije uplatio predujam ugovorene cijene, ili ako je pristanak na sklapanje Ugovora izrazio putem sredstava daljinske komunikacije.
 
3. CIJENE
Cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, viza, putno osiguranje, napojnice i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Putnik posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije u programu navedena, Organizator će o cijeni informirati Putnika prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Organizator ne može osigurati i uključiti u Ugovor i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, kao i proizvode koje Putnik kupuje tijekom putovanja Organizator ne snosi odgovornost, bez obzira na pomoć koju će predstavnik Organizatora pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga ili proizvoda i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga ili proizvoda. Ukoliko to Organizator zatraži, Putnik je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge. Organizator će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika. Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja. Organizator zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 20 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do uvećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do uvećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti predujam u iznosu 25% za evropska putovanja, odnosno 35% za daleka putovanja i krstarenja od ugovorene cijene kao potvrdu rezervacije, a ostatak uplate najkasnije 45 dana prije datuma polaska.
 
4. SMJEŠTAJ
Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, ili drugih turističkih usluga pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Ako Putnik nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen dodatni zahtjev Putnika (boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Organizatorovim programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane Organizatorovih djelatnika ili neke treće osobe. Ukoliko je mjesto smještaja navedeno u Ugovoru i/ili programu, odnosno ako je na koji drugi način priopćeno Putniku, isto podrazumijeva šire područje mjesta koje je navedeno kao mjesto smještaja, odnosno širu teritorijalno-administrativnu jedinicu prema lokalnim propisima i običajima. Osim ako nije drukčije navedeno u Ugovoru ili programu, Organizator ima pravo odrediti točno mjesto i objekt unutar ugovorenog ili u programu navedenog mjesta smještaja, sukladno ugovorenoj kategorizaciji prema lokalnim standardima. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga. U tom slučaju, razliku u cijeni rezerviranog i ostvarenog smještaja podmiruje Organizator.
 
5. PROMJENE U UGOVORNOM ODNOSU
Organizator posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Organizator će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Organizator ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Umjesto prvotno ugovorene zračne luke polaska odnosno povratka, Organizator može odlučiti da se koristi i neka druga zračna luka, po mogućnosti čim bliže prvotno ugovorenoj. U tom slučaju Organizator organizira i snosi troškove besplatnog transfera na relaciji između prvotno ugovorene i naknadno odabrane zračne luke. O promjeni ugovorene zračne luke, kao i o promjeni točnog vremena polaska/dolaska, Organizator se obvezuje obavijestiti Putnika u roku od 48 sati, telefonom, e-mailom ili faksom, ako je Putnik takve podatke dostavio Organizatoru.
 
6. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA
Organizator može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (viša sila po važećim pravnim standardima) te u drugim situacijama koje onemogućuju ili znatno otežavaju ispunjenje ugovora, a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor (npr. u slučaju rata, nemira, štrajka, terorističke akcije, sanitarnog poremećaja, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadnog zastoja u prometu, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenja zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.). Organizator ima pravo otkazati Ugovor i u drugim slučajevima koji su predviđeni ovim Općim uvjetima, Ugovorom te važećim propisima. Organizator zadržava pravo otkazivanja usluge organiziranog prijevoza posebno unajmljenim prijevoznim sredstvima najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se ne postigne 80% popunjenosti prijevoznog sredstva, a za grupna putovanja prema uvjetima u programu. U slučaju otkazivanja putovanje od strane Organizatora, Organizator se obvezuje na povrat ukupno uplaćenih sredstava.
 
7. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA ILI PUTNIKA
Ukoliko Putnik otkaže aranžman, mora to učiniti pismeno. Datum otkaza je osnova za obračun otkaznih troškova, koje će Organizator zadržati na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana (svih usluga navedenih na  Ponudi/Ugovoru) za: Europska putovanja: do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn; 29-22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana; 21-14 dana prije polaska 50% cijene aranžmana; 13 -10 dana prije polaska 80% cijene aranžmana; 9-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana; za Daleka putovanja: do 45 dana prije polaska 30% cijene aranžmana; 44-31 dana prije polaska 60% cijene aranžmana; 30-16 dana prije polaska 80% cijene aranžmana; 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana. Nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100 % cijene aranžmana. Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo potraživanja i naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Putnik nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je ista moguća, uz nadoplatu: 16 - 8 dana prije putovanja 580,00 kn, 7 - 0 dana prije putovanja 1155,00 kn za euvropska putovanja. Promjena imena Putnika na putovanjima dalekih destinacija nije moguća nakon izdavanja avio karte. Ukoliko se ime i prezime Putnika koji se prijavio na putovanje razlikuje od imena koje piše na putnoj dokumentaciji Putnika, Organizator putovanja ima pravo naplatiti štetu prouzrokovanu netočnim podacima, a odnosi se na izdavanje zrakoplovnih karata s imenom različitim od imena na putnoj dokumentaciji s kojom se Putnik prijavljuje na let. Ukoliko do ispravke imena ne dođe na vrijeme i Putnik se ne može iz navedenog razloga prijaviti na let Organizator nije odgovoran zbog nastale štete.
 
8. OBVEZE PUTNIKA
Prilikom sklapanja Ugovora Putnik je (za sebe osobno te za druge osobe ako sklapa Ugovor u njihovu korist) dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik, kao i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove ili druge posljedice koje zbog toga nastanu. Putnik je naročito dužan pridržavati se važećih propisa i uputa Organizatora, avioprijevoznika i službenih osoba u pogledu zabrane posjedovanja opasnih stvari (posebno posjedovanje i neprijavljivanje opasne prtljage) te uputa o ponašanju u zračnim lukama i za vrijeme putovanja zrakoplovom. Putnik se dužan pridržavati propisa zemlje u kojoj boravi ili kroz koju se prolazi, pravila ponašanja u mjestu smještaja, boravka ili u tranzitu, te uputa i savjeta Organizatora ili od njega ovlaštene osobe. Smatra se da su lokalni propisi i pravila ponašanja druge zemlje poznati Putniku ako je unatrag pet godina već boravio u toj zemlji, ako mu ih je priopćio Organizator ili neka druga osoba, odnosno ako su priopćeni javnosti od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Putnik se dužan pridržavati programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik se dužan za vrijeme putovanja pridržavati pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječan čovjek. Organizator ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Ukoliko postupanje ili propust Putnika prije početka putovanja, uzrokuje nemogućnost ili bitno otežano ispunjenje Ugovora, smatra se da je Putnik odustao od Ugovora. Ukoliko postupanje ili propust Putnika nastane nakon početka putovanja, odnosno ako nastane prije početka putovanja a bitno otežava ispunjenje Ugovora, Organizator ima pravo raskinuti Ugovor s posljedicama kao da je Putnik otkazao Ugovor, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.
 
9. PRTLJAGA
Kod aranžmana s organiziranim prijevozom, Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima, te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog, Organizator će o tome obavijestiti Putnika prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je god to moguće!). Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Putnik dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen dodatni zahtjev Putnika za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva, te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u prijevoznom sredstvu.
 
10. OBVEZE ORGANIZATORA
Sukladno propisima, djelatnici agencije obvezni su Putniku staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju (svi Putnici su osigurani od posljedica nesretnog slučaja kod UNIQA osiguranja, broj police:01-0078048-01), oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Organizator prouzroči Putnika neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Organizator ima sklopljen takav ugovor s osiguravajućom kućom UNIQA osiguranje d.d. (broj police:P11-7002579601). Sklapanjem Ugovora Putnika potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama (nedostatak snijega, niska temperatura mora, oborine i slično) i prirodnim pojavama (cvjetanje mora, pojave kukaca, meduza i slično), ne mogu realizirati u skladu s očekivanjima Putnika.
 
11. LAST MINUTE I "FORTUNA" PUTOVANJA
Ako je Ugovaratelj sklopio Ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Organizator ne može utjecati, a Putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Putnik nema pravo prigovora prema Organizatoru, naročito s osnove izbora i kvalitete smještajnog objekta i s tim povezanih usluga.
 
12. RJEŠAVANJE PRIGOVORA I NAKNADA ŠTETE
U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Putnik može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uvjetima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Organizatora u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samom mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Organizator ne mora uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, odnosno ako Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Organizatora i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Organizatora i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Organizatoru i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Putnik predaje pisani prigovor na adresu Organizatora. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Organizator će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Organizator može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Organizator ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije odnosno pokretanja sudskog ili kakvog drugog postupka te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije, u protivnom snosi troškove takvog postupka i odgovara Organizatoru za štetu.
 
13. JAMČEVNO OSIGURANJE
U skladu sa propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja UNIQA osiguranje d.d. Planinska 13 A, 10000 Zagreb, tel: 01/6324 200 te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Broj police jamčevnog osiguranja: P45-7002579602.
 
14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Korisnik usluga Organizatoru osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Organizator se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik). Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva Organizatora o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Organizator zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na e-mail adresu: info@nikal.hr ili pozivom na telefon 0800 85 66.Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.
 
15. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA/TUROPERATERA
U slučaju da NIKAL d.o.o. s Putnikom sklapa posrednički ugovor o putovanju kao posrednik putovanja, primjenjuju se opći uvjeti organizatora koji organizira putovanje. NIKAL d.o.o. kao posrednik putovanja ne odgovara za provedbu putovanja već samo posreduje u prodaji, osim ako drukčije nije izričito navedeno u Ugovoru. U navedenom slučaju, Sklapanjem posredničkog ugovora o putovanju, Putnik je suglasan da pruženi program putovanja predstavlja uputu agencije NIKAL d.o.o. kao posrednika te u cijelosti prihvaća opće uvjete organizatora koji je u ugovoru navedena kao organizator putovanja. Prilikom sklapanja posredničkog ugovora o osiguranju, NIKAL d.o.o. će ustupiti Putniku opće uvjete organizatora osiguranja na način određen u točki 10. ovih Općih uvjeta.
 
16. ZAVRŠNE ODREDBE
Završne odredbe - Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta moraju izričito biti navedena u tekstu programa ili u samom Ugovoru. U slučaju bilo kakvog spora povodom Ugovora nadležan je sud u Zagrebu uz primjenu prava Republike Hrvatske. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta trebaju biti objavljene tako da budu dostupne zainteresiranim ugovornim strankama te u tom slučaju obvezuju sve stranke u postupku i s ovim Općim uvjetima čine jedinstvenu pravnu cjelinu. Opći uvjeti objavljeni su na web stranici www.nikal.hr i stupaju na snagu 1.6.2018. godine i isključuju sva ranija izdanja.

Zagreb, 01.06.2018.